Política de privacidade

1.- FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:
– A súa denominación social é FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA
– O seu NIF é G15681919
– O seu teléfono de contacto é +(34) 981 13 05 53
– O seu domicilio sitúase en Camiño da Igrexa 40-Baixo, 15009 A Coruña
– Está inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPPS) com “Servizo de Promoción da Autonomía Persoas: Información, Orientación e Formación ás familias” Nº de rexistro: S/1194.
– Entidade declarada de Interese Galego (Ou. 24 Maio 1999, DOG Nº 105, do 3 de Xuño).
– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto info@autismocoruna.org

2.- Así mesmo, FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web www.autismocoruna.org

4.- A información obtida por FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.autismocoruna.org, será rexistrada nun ficheiro, propiedade de FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder atender ás solicitudes realizadas á fundación, así como, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas as partes e o envío de comunicacións informativas sempre relacionadas cos servizos de FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA.

6.- O enchemento dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.autismocoruna.org, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA, coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA, Camiño da Igrexa 40-Baixo, 15009 A Coruña. Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

8.- Cando un usuario accede á páxina web de FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nomee, dirección, teléfono, correo electrónico? que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web, non estará dispoñible para a entidade FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

9.- FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

10.- FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

11.- FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web.

12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

13.- FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.autismocoruna.org, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.