Quen somos?

Quen somos?

A Fundación Autismo Coruña bríndalles ás familias todo o apoio e a asistencia que necesitan en cada etapa vital.

A Fundación Autismo Coruña nace no ano 1999 co fin primordial de lles dar protección e asistencia integral ás persoas con autismo e ás súas familias. O seu obxectivo é acompañar as familias e facilitarlles os apoios necesarios, á vez que defendemos e protexemos os dereitos das persoas con autismo.

A Fundación traballa sobre 4 alicerces fundamentais:

 • Exercer a tutela e representación naqueles casos nos que non exista unha figura que a poida desenvolver coa debida responsabilidade.
 • Planificar, da man dos seus familiares, o futuro da persoa con autismo para que este estea asegurado se nalgún momento os seus pais non se puidesen facer cargo da súa custodia.
 • Proporcionarlles ás persoas con autismo e aos seus familiares unha cobertura xurídica, social e afectiva completa, mediante a orientación, o asesoramento e a formación, para conseguir a súa plena integración na sociedade.
 • Boas prácticas, transparencia e bo goberno, en todas as áreas e departamentos da Fundación, co fin de lle facilitar á sociedade a accesibilidade a toda a información relevante sobre o funcionamento da entidade.

Todo iso levámolo a cabo a través de proxectos e programas que melloran a calidade de vida das persoas con autismo e mais as súas familias.

Características

Fundación Autismo Coruña (FAC) constitúese en escritura pública o 4 de febreiro de 1999 como entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o desempeño dos seus fins estatutarios.

A Fundación está clasificada como «organización de interese benéfico-asistencial» e está adscrita á Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, segundo a Orde do 13 de abril de 1999 (DOG n.° 78 do 26 de abril de 1999).

Ademais, está declarada de interese galego, segundo a Orde do 24 de maio de 1999, e inscrita co n.° 1999/10 no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego (DOG n.° 105 do 3 de xuño de 1999), polo que as súas funcións están rexidas pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de «fundacións de interese galego» (https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/16/pdfs/A02133-02146.pdf)

Organigrama

A actividade da Fundación Autismo da Coruña está xestionada en tres áreas, que abranguen todos aspectos relevantes do seu funcionamento. Son as seguintes:

Organigrama da Fundación Autismo de A Coruña. Padroado.

 • Departamento de Asesoramento social e xurídico

  Este departamento encárgase de informar e asesorar as familias das persoas con TEA, tanto no eido social coma no xurídico, e axúdalles no diferentes procesos de tramitación coas administracións públicas.

 • Departamento de Administración

  Realiza todas as xestións relacionadas coa administración de entidades (aspectos contables, fiscais, tesourería, etc.), ademais da xestión integral de subvencións, tanto de entidades públicas coma privadas.

 • Departamento de Comunicación e Mercadotecnia

  No ano 2015 inclúese na Fundación este departamento co fin de xestionar as redes sociais, páxina web, organización de eventos (co apoio dos outros departamentos), etc. Ademais, axuda a fidelizar os usuarios existentes e a conseguir novos.

Padroado

É o Órgano de Goberno que representa e administra o patrimonio da Fundación co fin de acadar os obxectivos para os que foi creada, fomentando o bo uso dos recursos dispoñibles para ese fin.

Todos os Patróns realizan as súas funcións de forma voluntaria por un prazo de 4 anos, que poden ser prorrogados un número indefinido de veces.

Actualmente, a composición do Padroado é a seguinte: